Reklamację wnosi się w przypadku, gdy nie będzie wykonana prawidłowo albo nie będzie wykonana usługa w ogóle. Usługa będzie uznana za niewykonana, gdy doręczenie przesyłki albo pozostawienie czy przekazanie zawiadomienia o podjęciu próby doręczenia czy nadejściu przesyłki do doręczenia nastąpiło po:

- upływie pięciu godzin od nadania, gdy chodzi o serwis Kurier Miejski do 3 godzin

- upływie doby od godziny nadania, gdy chodzi o Kurier miejski do 4 godzin bądź serwis Kurier Krajowy

- 3 dniach roboczych, licząc od dnia następnego po dniu nadania, gdy chodzi o serwis Ekspres 24 oraz Kurier Bezpośredni

- 4 dniach roboczych licząc od dnia kolejnego po dniu nadania przy serwisie kurier 48 oraz Ekspres 24 w przypadku przesyłek niestandardowych.

Usługę będzie uważać się za wykonaną nienależycie, gdy doręczenie przesyłki albo pozostawienie zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia lub nadejściu przesyłki przeznaczonej do doręczenia w placówce oddawczej nastąpiło

- po upływie 3 godzin, ale nie później niż w ciągu pięciu godzin o nadania dla serwisu Kurier Miejski 3 godziny

- po upływie 4 godzin, ale nie później niż w okresie 24 godziny od godziny nadania w ramach serwisu Kurier Miejski do 4 godzin

- kolejnego dnia roboczego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od godzin nadania – w serwisie Kurier Krajowy

- drugiego dnia roboczego, ale nie później niż trzeciego dnia roboczego licząc od dnia następnego po dniu nadania w ramach serwisu Ekspres 24 z wyłączeniem przesyłek niestandardowych a także Kurier Bezpośredni

- trzeciego dnia roboczego, ale nie później niż dnia czwartego licząc od dnia następnego po dniu nadania w ramach serwisu Kurier 48 oraz Ekspres 24 dla przesyłek niestandardowych.

Jak złożyć reklamację

Prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

1. nadawcy,

2. adresatowi – w sytuacji, gdy nadawca będzie się zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka została doręczona do adresata

Reklamację będzie można wnosić w każdej placówce pocztowej albo w formie elektronicznej za pomocą formularza

Terminy

Reklamacje można wnosić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki albo bezpośrednio po przyjęciu przesyłki uszkodzonej, w której osoba, która otrzymała przesyłkę zauważa ubytek albo uszkodzenie jej zawartości.

W przypadku przyjęcia przesyłki przez odbiorcę i stwierdzenia ubytku albo uszkodzenia zawartości, nie dającego się z zewnątrz zauważyć, reklamację będzie można wnosić w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.

Wymagania

Reklamacja musi zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko albo nazwę zgłaszającego reklamację,

2. pozostałe dane adresowe nadawcy i adresata,

3. numer przesyłki i datę jej nadania,

4. pis okoliczności uzasadniających reklamację,

5. kwotę roszczenia w przypadku żądania jej przez reklamującego,

6. datę sporządzenia reklamacji,

7. podpis reklamującego – dla reklamacji składanej w postaci pisemnej papierowej i ustnej do protokołu,

8. dane kontaktowe, w tym adres do korespondencji, jeżeli dane kontaktowe są inne, niż wskazane w pkt 1 i 2,

9. wykaz załączonych dokumentów.

Poczta Polska rozpatruje reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Warto przeczytać